Leden Golfbaan de Vlietlanden

Wedstrijdreglement

Dit statuut betreft de uitwerking van het protocol wedstrijdorganisatie, artikel Taakverdeling PR commissie, sub clubblad. Als onlosmakelijk deel van genoemd protocol, kunnen wijzigingen alleen via een wijziging van het protocol wedstrijdorganisatie.

Artikel 1 – Algemeen

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden van golfbaan “De Vlietlanden”.

 1. Iedereen die zich voor de wedstrijden inschrijft of daaraan deelneemt, wordt verondersteld met dit reglement bekend en akkoord te zijn.
 2. Deelnemers worden speciaal attent gemaakt op de R & A “Rules of Golf”.
 3. Daar waar het woord “deelnemer(s), medespeler, tegenstander, speler(s) of hij” gebruikt wordt, dient dit ook gelezen te worden als “deelneemster(s), medespeelster, tegenstandster, speelster(s) of zij”.

Artikel 2 – Deelname

 1. Deelname aan wedstrijden is slechts mogelijk wanneer de speler minstens 4 geldige Qkaarten heeft gelopen in de laatste 12 maanden voor de wedstrijddatum. Anders kan alleen buiten mededinging worden deelgenomen aan Strokeplay- en/of
  Stablefordwedstrijden. (Bij Matchplaywedstrijden is deelname buiten mededinging uiteraard uitgesloten.)
 2. Alle leden kunnen zich voor wedstrijden inschrijven.
 3. Leden van andere golfclubs kunnen deelnemen aan door de club georganiseerde wedstrijden, zij dienen dan ook een greenfee te betalen.
 4. Aan wedstrijden die meetellen voor de clubbeker is deelname van leden van andere golfclubs altijd buiten mededinging.
 5. Voor de overige wedstrijden wordt dit bepaald door de wedstrijdorganisatie.
 6. De wedstrijdorganisatie bepaalt per wedstrijd welke handicapcategorieën aan de wedstrijd mogen deelnemen en de hoogte van het inschrijfgeld.

Artikel 3 – Inschrijflijst

 1. Een inschrijflijst wordt, met uitzondering van de inloopwedstrijden, tenminste tien dagen voor de sluitingsdatum van de inschrijving voor de betreffende wedstrijd via de website of clubhuisterminal in E-Golf4U voor inschrijvers opengesteld.
 2. De wedstrijdorganisatie vermeldt op de inschrijflijst datum en tijdstip van sluiting van de inschrijving, het maximaal aantal deelnemers dat kan spelen, het verschuldigde inschrijfgeld,de wedstrijdvorm en de wedstrijdleiding
 3. De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor een juiste inschrijving.
 4. Het niet voldoen aan deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat de inschrijving niet geldig is.
 5. Acceptatie vindt plaats in volgorde van (geldige) inschrijvingen, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Intrekken inschrijving

Intrekking van de reeds gemaakte inschrijving kan uitsluitend via de website of clubhuisterminal in E-Golf4U.

Artikel 5 – Sluiting van inschrijving

 1. De inschrijving en eventuele afmelding zijn mogelijk tot aan het sluitingstijdstip dat aangegeven is op de wedstrijdaankondiging.
 2. Het is uitsluitend ter beoordeling van de wedstrijdleiding of te laat gedane inschrijvingen alsnog worden geaccepteerd.

Artikel 6 – Startlijst

 1. Op basis van de inschrijflijst bepaalt de wedstrijdorganisatie een startlijst voor de wedstrijd.
 2. Deze startlijst wordt met uitzondering van de inloopwedstrijden, uiterlijk 18 uur voor aanvang van de wedstrijd per email aan de deelnemers toegezonden.
 3. Elke deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het kennis nemen van zijn starttijd.

Artikel 7 – Afmelding van deelname na sluiting van de inschrijving

 1. Na sluiting van de inschrijving kan men zich uitsluitend in bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie, nog afmelden.
 2. Zo’n afmelding kan alleen geschieden bij de wedstrijdleiding.
 3. Ook na afmelding blijft de plicht tot betaling van het inschrijfgeld.

 Artikel 8 – Melding op de wedstrijddag

 1. De speler dient zich uiterlijk 30 minuten vóór zijn starttijd te melden bij de wedstrijdleiding om zijn scorekaart in ontvangst te nemen en het eventuele inschrijfgeld te voldoen.

Artikel  9 – Voortijdig de wedstrijd verlaten

 1. Indien een speler zonder geldige reden een wedstrijd niet uitspeelt of die voortijdig verlaat,  kan de wedstrijdorganisatie de speler uitsluiten van deelname van de eerstvolgende wedstrijd waarvoor de speler ingeschreven staat of zich inschrijft.

Artikel 10 – Scorekaarten

 1. De deelnemer ontvangt na betaling van het inschrijfgeld zijn scorekaart voor de wedstrijd.
 2. De speler is zelf verantwoordelijk voor een eventueel foutief vermelde of gewijzigde handicap.
 3. De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie.
 4. Uiterlijk tien minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde dient de deelnemer zijn eigen scorekaart, na deze gecontroleerd te hebben, in te voeren in E-golf4U en afgetekend in overeenstemming met de daarvoor geldende regels, bij de wedstrijdleiding in te leveren.

Artikel 11 – Uitslag

 1. Bij een handicapwedstrijd met handicapverrekening wint bij gelijke score de laagste Exact Handicap. Bij gelijke Exact Handicap zal er worden geloot.
 2. Bij kampioenschappen Strokeplay c.q. Stableford zal bij gelijke stand op de 18e hole een suddendeathplay-off zonder handicapverrekening volgen, te beginnen op hole 1 en vervolgens hole 2. Op deze beide holes wordt doorgespeeld tot er een beslissing is gevallen.
 3. Wanneer een Matchplaywedstrijd met handicap verrekening is, dan is de play-off wederom met handicapverrekening en wordt gespeeld over holes 1 – 18 tot er een beslissing is gevallen.
 4. Bij gelijk eindigen in een klassement (serie van 3 of meer wedstrijden) telt de winnende dagscore van de laatste meetellende wedstrijd. Is die ook gelijk, dan telt de winnende dagscore van de voorlaatste meetellende wedstrijd, en zo verder. Wanneer deze formule weer een gelijke score aangeeft zal de laagste Exact Handicap voorgaan. Bij gelijke Exact Handicap zal er tenslotte worden geloot.

Artikel 12 – Wedstrijd

 1. De wedstrijdorganisatie heeft de bevoegdheid in bijzondere omstandigheden de wedstrijdvorm te wijzigen, te onderbreken, af te breken of af te gelasten.
 2. De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de “Rules of Golf”van de R &  A Golf Club te St. Andrews.
 3. Wanneer er voor een wedstrijd, naast de algemeen geldende “Local Rules”op de scorekaart, nog tijdelijke “Local Rules” zijn dan worden die bekend gemaakt vóór aanvang van de wedstrijd op de wedstrijddag.

Artikel 13 – Prijsuitreiking

 1. De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een half uur na terugkeer van de laatste wedstrijddeelnemer.
 2. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking kan de prijs binnen een week ophalen. Uitzondering betreft de uitreiking van de prijzen voor de clubkampioenen.

Artikel 14 – Handicart en Buggy

 1. Het gebruik van Handicarts en/of Buggy’s tijdens een wedstrijd over één ronde op één speeldag is alleen toegestaan aan bezitters van een “Handicartgebruikerskaart” tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de wedstrijdaankondiging. Bij een wedstrijd met meerdere rondes op één speeldag is het gebruik van Handicarts en/of Buggy’s niet toegestaan.
 2. Medespelers mogen op geen enkele manier gebruik maken van de Handicart en/of Buggy.
 3. Het delen van een Handicart en/of Buggy door twee bezitters van een “Handicartgebruikerskaart” dient vóór de wedstrijd te worden gemeld bij de wedstrijdleiding en is alleen toegestaan wanneer deze het verzoek inwilligt.
 4. Wanneer onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een Handicart en/of Buggy volgt automatisch diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd.

Artikel 15 – Kleding

 1. Deelnemers worden geacht verzorgde kleding te dragen.

Artikel 16 – Hoffelijkheid, gedragsregels en elektronische apparaten

 1. Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich gedurende een evenement onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige wijze gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels.
 2. Een overtreding van de gedragsregels gedurende een ronde tijdens een evenement kan bestaan uit,
  doch is niet beperkt tot de navolgende situaties:
  – gebruik van drogerende middelen, alcohol en, in geval van jeugdwedstrijden, tabaksmiddelen;
  – iedere handeling van een speler waarbij hij bewust het risico neemt de baan te
  beschadigen (behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel);
  – onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen;
  – gebrek aan respect voor  vertegenwoordigers van de golfbaan, medespelers en/of toeschouwers;
  – opzettelijke overtreding van de golfregels;
  – het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels;
  – het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het resultaat van het
  evenement om redenen die voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn;
  – het zich niet houden aan de kledingvoorschriften.
 3. Een overtreding van de gedragsregels buiten en op de baan tijdens een evenement (incl. oefenrondes) kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties:
  – ieder vorm van vernieling van zaken van de baan of club;
  – iedere vorm van diefstal gedurende een evenement;
  – iedere vorm van onbehoorlijk gedrag jegens vertegenwoordigers van de golfbaan, medespelers, toeschouwers.
 4. Tijdens wedstrijden behoren deelnemers en personen die de deelnemer op zijn verzoek bijstaan geen elektronische apparaten te gebruiken of stand-by te hebben. De wedstrijdleiding kan hier na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van afwijken op grond van ernstige redenen. Dit dient, vooraf aan de flightgenoten kenbaar te worden gemaakt. Een mobiele telefoon dient daartoe in de trilstand te worden gezet.

Artikel 17 – Caddies

 1. Caddies zijn toegestaan.

Artikel 18 – Sancties

De straf van schriftelijke waarschuwing wordt opgelegd bij:

 • 1e keer te late afzegging (wordt alleen ingetrokken als kan worden aangetoond dat de speler niet tijdig kon afzeggen).

De straf van uitsluiting van deelname voor een of meer wedstrijden kan worden opgelegd bij:

 • herhaling te late afzegging;
 • no-show 1e keer.
 • no-show herhaling.
 • Overtreding gedragsregels (Artikel 16)

Artikel 19 – Procedure bij onweer

 1. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en dienen adequaat te reageren wanneer zich onweer voordoet. De wedstrijdleiding zal daarnaast de spelers waarschuwen door middel van een geluidsignaal (local rule 8J-1). De wedstrijdorganisatie is nimmer aansprakelijk voor welke (persoonlijke) schade dan ook die uit onweer voortkomt. Zodra het waarschuwingssignaal klinkt dienen de spelers direct het spel te staken, de golftas ter plekke te laten staan en naar de dichtstbijzijnde schuilplaats te gaan. Zodra het onweer voorbij is, worden de spelers ook door middel van een geluidssignaal geïnformeerd.
 2. De geluidssignalen:
  1 lange aanhoudende toon van de toeter: het spel onmiddellijk onderbreken en schuilen;
  Bij herhaling 2 korte tonen van de toeter: het spel hervatten;
  Bij herhaling 3 lange tonen van de toeter: de wedstrijd afbreken.

Versie d.d. 01 December 2019